Információk

Üzemeltető: LDTRANS Logisztika Kft.

Székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 55.

Adószám: 29267217-2-03

Cégjegyzékszám: 03 09 135012

Bankszámlaszám: 11731001-23134944

Bank: OTP Bank Nyrt. 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 601 0355 (Hétköznap 08-17 óra között)
Email: info@ldtrans.hu
Címünk: 7622 Pécs, Siklósi út 3.
Csomagfeladás és átvétel: Hétköznap 06-09 és 15-18 óra között

Általános szerződési feltételek

Székhely,
H-6500 Baja, Kálvária utca 55.

telephely és központi vevőszolgálat:
H-7622 Pécs, Siklósi út 3.

a továbbiakban röviden: LDTRANS

LDTRANS Általános Üzleti Feltételei
csomagok szállítmányozására és
kezelésére

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános
Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF),
valamint a CMR (Convention on
the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva,
1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali
Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX
törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások
nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános
szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a
feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm.
rendelet
képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások
esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (1133 Budapest, Visegrádi u. 106
. levelezési cím: Bp.1376 Pf.
997 T. + 361 468-0500 F: 468-0680 e-mail: info@nmhh.hu)

1. Bevezetés


Az LDTRANS belföldi
postai szolgáltatást nem
helyettesítő postai szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég,
általában jogi személyiséggel rendelkező Megbízók számára, akik a
szolgáltatások igénybevételére tartós szerződést kötnek
Lipóczki Dávid egyéni vállalkozóval ( LDTRANS ),
és a szolgáltatás díját időszakonként, utólag, teljesítés alapján átutalással fizetik.
Az LDTRANS a 2012. évi CLIX törvény 40. §. (6)-(10) pontjaiban
foglalt esetekben a szerződés megkötését, vagy teljesítését
megtagadhatja, vagy szüneteltetheti.
Az LDTRANS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a
Megbízó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait.
Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket,
az LDTRANS, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a
feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz,
hogy az LDTRANS a csomagok továbbítását megfelelő minőségben
el tudja végezni.
Az LDTRANS minden esetben háztól-házig teljesítést nyújt, és olyan
kommunikációs eszközöket és szervezetet működtet, hogy a Megbízók
a csomagszállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket
telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

2. Vevőszolgálat


Az LDTRANS a telephelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely
munkanapokon 8-16 óráig működik
A Vevőszolgálat elérhető:
+36 70 601 03 55 telefonon
az info@ldtrans.hu, e-mail címen.

3. Tudakozódás, panaszok intézése


A Megbízó, illetve képviselője a Vevőszolgálatnál a csomagszám
alapján tudakozódhat, a későbbiekben meghatározott csomaginformációt.
A Vevőszolgálat az esetleges károk bejelentését fogadja és
kárügyintézésre az LDTRANS kárügyintézőjének adja át.
Panaszok esetén azokat a Vevőszolgálat fogadja, gondoskodik a
kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről és tájékoztatja a
panasztevőt.
A Vevőszolgálat a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn
belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi.
Ha a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a
válasz a panaszos számára nem elfogadható, a panaszos a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.
A panaszok regisztrálásra kerülnek és az ISO minősített minőség
management előírásainak megfelelően, a hibaokok felszámolása
megtörténik.

4. Csomagok:

A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:
Csak teljesen lezárt csomag adható fel,
Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem
alkalmas a csomagszállításra,
A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag
megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése
megóvja az árut,
Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal
legyen körbevéve, a „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az
árut,
A javításra visszahívott híradástechnikai cikkeket és egyéb
termékeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel
adassák fel, felvétel vagy csomagcsere esetén,
A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint
alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,
Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a
zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,
A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal
zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van,
A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot,
illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag
legnagyobb felületére kell ragasztani,

5. Kézbesítés


Kézbesítés
kor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett
csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A címzett a
személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű
és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem
várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.
A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött)
személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint
feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók
mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a
meghatalmazással rendelkezők. Az LDTRANS nem vizsgálja, hogy a
címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a
csomagra igényt tarthat.
Az írni nem tudó, vagy az írásban akadályozott személy részére
az LDTRANS  nagykorú tanú jelenlétében kézbesít. A tanú a kézbesítési
okiraton saját nevét írja alá.

6. A csomag tömeg és mérethatárai

A körméret ( magasság+szélesség+hosszúság= 350cm)

A csomag hosszúsága nem lehet több  3m-nél, ennél hosszabb csomagokat
egyedi árral adunk ki a megbízók részére
Az  LDTRANS szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre
Az LDTRANS  fenntartja magának a jogot minden olyan csomag
visszautasítására, megállítására, amely jogszabály által tiltott árucikket
tartalmaz vagy bármely más csomagban kárt okozhat, vagy a jelen
Üzleti Feltételeket sérti vagy a dolgozók testi épségét veszélyezteti.
Kizártak a feladásból:
– a nem kielégítő módon és/vagy nem a
kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
– a láthatóan túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,
– az összepántolt csomagok, faládában feladott
csomagok,
– a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
– a földi maradványok,
– élő állatok és növények,
– zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású
küldemények,
– a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a
nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott
nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek,
ékszerek
– műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
– a hőmérsékletre érzékenyáruk,
– a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és
hasonlók,ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő
fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat
– kábítószerek és pszihotróp anyagok,
– sugárzó anyagok.
– a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára
szóló csomagok,
– export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes
ital dohányáru,
– valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton
történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.
A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak
zárva ezen kívül a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási
adóköteles termékek, és az ATA-Carnet-vel kísért áruk. Tilos olyan
termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely
tagállamában vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban
hatályos jogszabályok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete által
hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, vagy azokra
vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás,
szankció van érvényben.
Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország
magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad
tájékoztatást.

  1. Szolgáltatás


Az LDTRANS a szolgáltatást, mint szállítmányozó teljesíti, a
fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe,
akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében ellenőrzi,
és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában
közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve
szerepelnek.
z LDTRANS tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat
vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül
szolgáltatja ki a címzettnek.
A csomag, csomagolás látható sérülése esetén LDTRANS
kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak
eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett
jegyzőkönyvben rögzíti.
Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második
kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben az első
kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható
egyéb körülmény, az LDTRANS a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az
első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a
második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás
sikertelensége esetén a csomag a Megbízóhoz visszaszállításra kerül.
Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második
kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Megbízóhoz
automatikusan visszaszállításra kerül.
Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt az LDTRANS maximum 5
munkanapig tárolja (ennek lejárta után a csomagokat – külön
jelzés nélkül – visszaszállítja a megbízóhoz.
Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott
utasítása alapján az LDTRANS nem végez második kézbesítési
kísérletet, a csomagot visszaszállítja a feladónak

  1. A Megbízó kötelezettségei


A Megbízó köteles minden csomagot az iparszerű csomagkezelés
követelményeinek megfelelően becsomagolni, és okmányokkal ellátni.
A kitöltés hibáiért az LDTRANS nem felel. A
csomag címzésén teljesnek kell lennie mindenekelőtt a Címzett
adatainak.
A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles határidőre megfizetni.
Amennyiben Megbízó a 5. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az LDTRANS jogosult felé a
szolgáltatást felfüggeszteni.
A Megbízó felelős a feladott csomagok tartalma által okozott károkért, és
a kárenyhítés kapcsán felmerült költségek megtérítéséért, amennyiben a
károkozás a jelen feltételek megsértésére vezethető vissza.
A Megbízó köteles minden jelentős adatmódosításról az LDTRANS-t
haladéktalanul, írásos formában értesíteni, többek között bejelentési
kötelezettség áll fenn ha:
– a Megbízó nevében, címében történt változás,
– a csomagfelvételei hely változása esetén,
– bankszámlaszám módosulásakor,
– az aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében
történt változás,
– a cégforma módosul,
A Megbízó teljes körű felelősséget vállal, hogy az általa az LDTRANS
rendelkezésére bocsátott adatok, sem a Megbízó, sem az érintett
harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem
sértik. A Megbízó az adatküldéssel egyidejűleg elismeri, hogy az adatok
(különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő
felhasználására) és az adatfelhasználás vonatkozásában a szükséges
felhatalmazással rendelkezik.
Az LDTRANS kizárja minden irányú felelősségét a Megbízó által
rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált
adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

  1. Rendelkezési jog


A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja
az LDTRANS-t arra, hogy a csomagot szomszédnak, vagy más, megfelelő
személynek kézbesítse.


10.Számlázás, bérmentesítés

A szolgáltatás számlája minden esetben utólag készül, megállapodás
szerint havi kétszeri, vagy egyszeri számlázási ciklusban.
Az LDTRANS a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben
állítja számlába, a számla kiállításától számított 8 munkanapos fizetési
határidővel. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik.
A szolgáltatási számla melléklete részletezést
tartalmaz, a mért súly és díj megadásával.
A Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles
kiegyenlíteni. Késedelem esetén az LDTRANS a késedelem első
napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség
behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.

11. Szavatosság

A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános
Üzleti Feltételek
nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar
Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF)
legújabb szövegezése
érvényes.
A CMR alkalmazási területén – export csomagfuvarozásnál – az abban
szabályozott szavatosság érvényes.

  1. Káresemények


Az LDTRANS minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során
a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7)
bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a
44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban
foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását
köti ki. Az LDTRANS a neki felróható károk esetére – a gondatlan,
szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy
teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet
(csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára. Az automatikus
csomagbiztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó
köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási vagy javítási
értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva.
Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a
kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban
bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból
keletkezett.
Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.
A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási
összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez
adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban
50.000,- Ft lehet. A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor
érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra.

A Megbízó – külön díj megfizetése esetén – magasabb összegre is
köthet biztosítást, ez azonban kizárólag az LDTRANS fedezetbe vételt
igazoló nyilatkozata alapján jön létre.
A garantált idejű szolgáltatás nem teljesítése vagy késedelmes
teljesítése esetén a kártérítés összege a fuvardíj és a szolgáltatási díj
kétszereséig terjedhet. Nem minősül káreseménynek, ha az LDTRANS
a garantált idejű megbízást a működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok miatt vagy a címzett elérhetetlensége miatt teljesítette
késedelmesen, vagy a szállítólevél visszaforgatását elmulasztja, a
csomag kézbesítését azonban saját rendszerében hitelt érdemlően igazolja.
Ezekben az esetekben a Megbízó követelése kizárólag a
címzettel szemben érvényesíthető, az LDTRANS ilyen esetekben a
szolgáltatás díjáig felel.

Az LDTRANS nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más
biztosítási védelem létezik. A Megbízónak jogában áll kiegészítő
biztosítást kötni.
A szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről az
elbírálástól számított nyolc munkanapon belül intézkedik.

  1. Elévülés


A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek
az LDTRANS-al szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

  1. Írásbeliség


Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak
írásban érvényesek.
Az LDTRANS fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen
Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, az ilyen
megállapodás azonban nem lehet ellentétes az 6. pontban felsorolt,
illetve a postai tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és
kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.

  1. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség


Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése
hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb
rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell
pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.
Vita esetén a Felek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
fordulhatnak. A bírósági illetékesség helye: LDTRANS székhelye
szerint illetékes bíróság


  1. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése


Az LDTRANS a csomagszállítást a jelen Általános Üzleti
Feltételekben
foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti,
amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.
Az LDTRANS forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények
miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy
az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.
A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről LDTRANS a
Megbízókat értesíti.
Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.

Épp frissítjük tájékoztatónkat…

Kérdésed van?
Hívj minket!

+36 70 307 5885